ÖZGEÇMİŞ DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ İÇERİK BAŞLIKLARINA TIKLAYINIZ:


İÇERİK
:

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

    -GAZETECİLİK YÜKSEK LİSANS

 

    -RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA YÜKSEK LİSANS

 

    -HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS 

 

    -GAZETECİLİK DOKTORA

 

    -HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 

 

    -RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA DOKTORA

 

ULUSLARARASI YAYINLAR

 

KİTAPLAR

 

KİTAPTA BÖLÜM

 

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

 

KİTAPLARDA BİLDİRİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

GAZETECİLİK

-          Ali Hakan Türkay, “Kamu Özgürlükleri ve Basın”, İ.Ü., 1995.

 

-          M. Bilal Arık, “1980 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Değişim ve Karikatürün Değişen İşlevi”, İ.Ü., 1997.

 

-          Güleda Yücedoğan, “Basın Kanunları ve Etik Değerler Açısından Türkiye ve Fransa’da Gazeteci Kimliği Sorunu”, İ.Ü. 1997.

 

-          Ece Karadoğan, “Gazete Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Tiraj ve Okur Üzerindeki Etkileri”, İ.Ü., 1997.

 

-          Ceyda Ilgaz, “Küreselleşme Ve 1980 Sonrası Türk Basınına ve Toplumuna Yansıması”, İ.Ü., 1999.

 

-          Şule Işık, “Reklam Harcamalarının 1994-1998 Yılları Arasında Medya Geneline Dağılımı”, İ.Ü. 1999.

 

-          Fulya Özkan, “Yazılı Basının Kültürel ve Politik Oluşumu: Örnek Agit Zirvesi”, İ.Ü., 2000.

 

-          Tuba Parlak, “Radyo Haber Yayıncılığı ve TRT”, İ.Ü., 2001.

 

-          Ayşe Cengiz, “Haberde Gerçekliğin Yeniden Kurgulanması”, İ.Ü., 2002.

 

-          Fatih Balcı, “Yazılı Basında Yer Alan Şiddet İçerikli Haberlerin Polis Üzerine Etkisi”, İ.Ü, 2003.

 

-          Suat Sungur, “Amerika Birleşik Devletleri’nin ‘Yeni Dünya Düzeninde’ Irak Savaşı Siyasal Söylem Analizi”, İ.Ü., 2004.

 

-          Oya Mutlu, “Armağan Ekonomisi ve Kurban Kavramları Bağlamında Medya Kurbanları”, İÜ 2005.

 

-          Burcu Kaya, “Türk Medyasının Sivil İtaatsizlik Olgusuna Yaklaşımı”, İÜ 2005.

 

-          Bayram Yeraltı, “Gazete Satışlarına Mizanpajın Etkisi”, İÜ 2007.

 

-          Handan Sema Ceylan, “İletişim Teknolojilerinin Günlük Ekonomi Gazetelerine Etkileri”, İÜ 2007.

 

-          Kemal Aslan, “Türkiye’de SMS Haberciliği”, İÜ 2010.

 

 RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

-          Şükrü Sim, “Türkiye’de Sinema Filmleri ve Sansür”, İ.Ü., 1996.

 

-          Kürşat Kızbaz, “Mevlana Felsefesi ve Türkiye’deki Mevlana Belgesellerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”, İÜ SBE, 2008.

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

-          Arife Özdemir, “Belediye Hizmetlerine Halk Katılımını Sağlama Yolları ve Halkla İlişkilerin Önemi”, İ.Ü., 1994.

 

-          Hüseyin Ergin, “Polisin İletişim Teknolojisindeki Gelişimi ve Halkla İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi”, İ.Ü., 2001.

 

-          Özgü Işık Yolcu, “Seçim Dönemlerinde Siyasal Parti Kampanyalarının Gazetelere Yansıması”, İÜ 2005.

 

DİĞER

-          Hasan Üstün, “Babıali’de Dokuz Patron Olayı”, AÜ SBE, Gazetecilik Anabilim Dalı, 2000.

 

-          Fezade Bayraktutan, “Aileiçi İlişkiler Açısından İnternet Kullanımı (Beşiktaş Lisesi Örneği)”, İÜ SBE, Sosyal Yapı-sosyal Değişme Bilim Dalı, 2005.

 

 DOKTORA TEZLERİ

 GAZETECİLİK

-          İsmail H. Nakilcioğlu, “Bilgisayarlı İletişim” İnternet, İntranet, Extranet”, İ.Ü., 1998.

 

-          Hicabi Arslan, “Basının Türk Dış Politikası Üzerindeki Yönlendirici Etkisi”, İ.Ü., 1999.

 

-          Necla Mora, “Almanya’da Yabancı Düşmanlığı ve Yazılı Basının Etkisine Der Spiegel Örneği”, İÜ 1999.

 

-          Alim Kahraman, “Mütareke ve Milli Mücadele (1918-1922) Dönemi Edebiyat Dergilerinde Edebi Eleştiri”, İ.Ü., 2000.

 

-          Özgür Gönenç, Agence France Presse ve Anadolu Ajansı’nın Karşılaştırılması”, İ.Ü., 2000.

 

-          Güleda Yücedoğan, “Türk Basın Sendikacılığı İçin Bir Örnek: Fransız Basın Sendikacılığı”, İ.Ü., 2000.

 

-          Mustafa Mutlu, “Vietnam’dan Körfez Savaşı’na Uluslar Arası Uyuşmazlıklarda Kamuoyu Oluşumu”, İ.Ü., 2001.

 

-          Özer Kanburoğlu, “Küresel, Ulusal ve Yerel Haber Fotoğraflarının Basında Kullanım Farklılıkları”, İ.Ü., 2002.

 

-          Belkıs Ulusoy, Azerbaycan Siyasi Muhaceretinin İstanbul’daki Basın Etkinliklerinin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü (1923-1931)”, İ.Ü., Mayıs 2003.

 

-          Ceyda Ilgaz, “Türkiye’de Televizyon Alanında Küresel-Yerel Birlikteliği: CNN Türk ve CNBC-E Örneği”, İ.Ü. 2003.

 

-          Güven Büyükbaykal, “Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Yazılı Spor Basınında Futbolun Yeri ve Önemi”, İ.Ü. 2003.

 

-          Kutluk Özgüven, “Elektronik Medyada Müşteri İlişkileri ve İçerik Yönetimi, İÜ SBE, 2003.

 

-          İÜ SBE Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Suat Sungur’un “Küreselleşme Kıskacında Televizyon Yayınları ve Kültürel Kimliklerin Gerilemesi” isimli tezinin savunma jüri üyeliği (Haziran 2007).

 

-          Cihan Oğuz, “Türk Basını’nda Etik Sorunu ve Tetikçilik Kavramı”, İÜ 2007.

 

-          Özgü Yolcu,”Küreselleşme Bağlamında İnternet Yayıncılığı ve Küresel Medya Kuruluşlarının İnternetteki Türkçe Yayınları”, İÜ SBE,  2008.

 

-          Hasan Üstün, “Türkiye’de Devletin Yazılı Basına İlan ve Reklam Dağıtım Politikaları ve Basın İlan Kurumu Örneği”, İÜ SBE, Aralık 2010.

 

-          Gürsoy Değirmencioğlu, “Uluslararası Haber Dengesizliği Olgusu ve Yeni Medyanın Haber Akışı Sürecine Etkileri”, İÜ SBE, Haziran 2011.

 

-          Eylem Çamuroğlu Çığ, “Kamusal Alan Teorileri Açısından Sağlık Gazeteciliği ve Demokrasi”, İÜ SBE 2012.

 

-          Urcu Akaya, “Türk göçmen kimliğinin Avrupa kamuoyunda Türk algısına etkileri (Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya Örnekleri)”, İÜ SBE, Eylül 2012.

 

 

 

 

 

 

 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

-          Seda Çakar Mengü, Televizyon Reklamlarında Kadına Yönelik Oluşturulan Toplumsal Kimlik: Görüntülü Reklamlar Üzerine Bir Toplumsal Çözümleme Örneği”, İ.Ü. 2002.

 

-          Yeşim Güçdemir, “Halkla İlişkilerde Yeni Teknolojiler ve İnternet Kullanıcıları”, İ.Ü. 2003.

 

-          S. Ece Karadoğan, “Kişilerarası İletişim Sürecinde Güven Unsuru, Güven ve İkna Ölçeği Örneği”, İ.Ü., 2003.

 

-          Candan Çelik, “Uluslararası Reklamcılıkta Kültürün Etkileri”, İ.Ü., 2004.

 

-          Ebru Nurluoğlu, “Halkla İlişkiler ve Reklam Faaliyetlerinin Sivil Toplum Kuruluşlarının Tanıtımındaki Rolü”, İÜ 2005.

 

-          Halil İbrahim Zeytin, “Halkla İlişkilerin Marka Değerine Katkısı ve Halkla İlişkilerde Marka Değer Ölçümü (PR Metre)”, İÜ 2005.

 

-          İstanbul Üniversitesi SBE Doktora öğrencisi Zeynep Altan’ın tez jürisi üyeliği (Ocak 2005)

 

-          Murat Güreşçi, “Medya Söylemi ve Yeni Siyasal Politikalar Çerçevesinde Kimlik Algılaması (Ermeni Konferansı’nın Sosyo-Politik İncelemesi), İÜ SBE, 2007.

 

-          Hakan Tunçel, “Halkla İlişkiler Alanı Olarak Kurum İçi İletişim: Türkiye ve İngiltere Halkla İlişkiler Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, İÜ SBE, 2007.

 

-          Gülnur Kaplan, “Tüketici Örgütleri Olgusu: Türkiye’de Ürün-Hizmet-Tüketici İlişkisi Bağlamındaki Görünümleri”, HİT Anabilim Dalı, İÜ SBE, Aralık 2007.

 

-          Nilnur Tandaçgüneş, “Tüketim Kültüründe Ütopya; Fantastik Tasarım İzleğindeki, Televizyon Reklamları Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme”, İÜ SBE, Ağustos 2009.

 

 RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

-          Ali Genç, “Televizyon Haberlerinde Görsel Metin Etiği”, İ.Ü. 2003.

 

-          Erkan Turan, “Türkiye’de Televizyon Ana Haber Bültenleri’nde Gündem Oluşturma Süreçleri”, İ.Ü., 2004.

 

-          Şükrü Sim, İ.Ü. SBE Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı, “AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Özel Televizyon Yayıncılığı ve RTÜL Olgusu”, Temmuz 2006.

 

-          Rezal Koç, “Sektör İmajının Değiştirilmesi; Uygulama Örneği Türk Deri Sektörü”, İÜ 2007.

 

-          Abulkadir Atik, Türkiye’de Özel Televizyon Haberciliğinde Eğlendiren Bilgi (Infotainment) Süreci ve Örnek Program Show TV Anahaber Kuşağı”, İÜ SBE, 2007.

 

-          Cenk Demirkıran, “Uluslararası Televizyon Yayıncılığının Tarihsel Gelişim Süreci: Fransa TV5 Monde ile Türkiye TRT-INT ve TRT Türk Karşılaştırmalı İncelenmesi”, İÜ SBE, 2008.

 

-          Özgür Uğraş Akgün, “Kahraman Olgusunun Çizgi Romandan Sinemaya Uyarlamadaki Görünümü: Tarkan ve Conan Örnekleri”, İÜ 2008.

 

-          E. Gülay Er, “Ölüm ve Ölümsüzlük Düşü Temasının Sinemada Vampir Karakterindeki Görünümü”, İÜ 2008.

 

-          İlkay Nişancı, “Kurgunun Türk Sinemasında Tiyatrocular Döneminden Sinemacılar Dönemine Geçişteki Etkisi”, İÜ 2009.

 

 

YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI & SSCI & ARTS AND HUMANITIES)

ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

 • 19-21 Eylül 1998 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Basın Konseyleri Birliği VII. Uluslar arası Kongresi ve IV. Genel Kurul’da bildiri sunumu.

 

 • MOTİF Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 12-14 Aralık 2002 tarihleri arasında düzenlenen Halk Kültürünün Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu’nun 12 Aralık tarihli oturumunda “Uluslararası haber sürecinde kültürel öğeler ve değerler” adlı bildirinin sunumu, ayrıca Sempozyum Bilim Kurulu ve Sempozyum Düzenleme Komitesi’nde üstlenilen görevler.

 

 • 26-28 Şubat 1998 tarihleri arasında Fas’ta gerçekleştirilen II. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri İletişim Fakülteleri Konferansı’na katılım.

 

 • 29 Kasım-3 Aralık 2008 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşen 3. Uluslar arası Dadaş Film Festivali kapsamında düzenlenen ‘Türk sinemasının Dünü Bugünü Yarını’ konulu panelde yapılan sunum.

 

 • Uluslar arası Altın Portakal Film Festivali (47.) nde Türk sinemasının ilk yıllarına dair bir yapılan bir sunum (Ağustos 2010).

 

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

KİTAPLAR 

 • Prof. Dr. Suat Gezgin, Medya ve Eğitimde Birikimlerim, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul 2002.

 

 • Prof. Dr. Suat Gezgin, Basında Fotoğrafçılık, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2004.

 

 

KİTAPTA BÖLÜM

 

 • “Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği”, İnternet Çağında Gazetecilik, İstanbul, Metis Yayınları, 2002, s. 29-36.

 

 • “Avrupa’da Türkler”, Türkiye’nin ABD ve AB Denklemi, Haz: Orhan Gökçe, Uğur Demiray, Edibe Sözen, Konya, Çizgi Kitabevi, 2006, s. 405-416.

 

 • “Development Process of the Media of Ethnic Minorities in Turkey and the Point Reached Today”, Media and Minorities in South East Europe, SEEMO, Belgrad, 2006, pp. 715-730.

 

 • “Demokrasi ve Medya”, A Bridge of Intercultural Communication (I, II. Turkish-German Summer Academy Presantations), Ed. Suat Gezgin, Ceyhan Kandemir, İstanbul, Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş., 2007.

 

 

 KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

 • Türkiye’de Yerel Basın, Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaa A.Ş. Yayınları, 2007.

 

 • A Bridge of Intercultural Communication (I, II. Turkish-German Summer Academy Presantations), İstanbul, Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş., 2007. (Ceyhan Kandemir ile birlikte).

 

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ve bildiriler

 • “Dünyada ve Türkiye’de Basın Fotoğrafçılığının Tarihçesi”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 4, 1996, s. 11-20.

 

 • “Multimedya”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 5, 1997, s. 5-22.

 

 • “Uzun Dönemde Kâr Artırımı”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 6, 1997, s. 5-9.

 

 • “Yerel Basın ve Değerlendirme Ölçütleri”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 7, 1998, s. 5-14.

 

 • “Türk Basınındaki Polemiklere Tarihsel açıdan Genel Bir Yaklaşım”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 8, 1998, s. 5-17.

 

 • “Basınımızda Son Günlerde Gelişen olaylar ve Bir Değerlendirme”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 9, 1999, s. 5-8.

 

 • “Le Dévéloppement Historique de la Presse Régionale Et Ses Problèmes Actuels”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 10, 2000, s. 11-13.

 

 • “La Notion de la Liberté de Presse Nos Jours”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 11, 2001, s. 11-13.

 

 • “Medyanın Toplumsal İşlevi ve Kamuoyu Oluşumu”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 12, 2002, s. 11-20.

 

 • “Mürşit Popülizm Değil, Gerçeklerimiz, Gerçekliğimizdir!”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 13, 2002, s. 11-20.

 

 • “Günümüz Türk Gazeteciliğinin Sorunları”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 14, 2002, s. 11-22.

 

 • “Uluslar arası İletişim, Kültür ve Kitle İletişim Araçları”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 15, 2002, s. 11-26.

 

 • “Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi (I)”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 18, 2004.

 

 • “Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi (II)”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 19, 2005.

 

 • “Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi (III)”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 20, 2005.

 

 • “Küreselleşmenin Medya ve Toplum Üzerindeki Etkileri (I)”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 21, Kasım 2005.

 

 • “Küreselleşmenin Medya ve Toplum Üzerindeki Etkileri (II)”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 22, Kasım 2005.

 

 • “Küreselleşmenin Medya ve Toplum Üzerindeki Etkileri (III)”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, No: 23, Kasım 2005.

 

 

 ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

-          17-18 Mayıs 2001 tarihinde Konrad Adaneauer Vakfı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türk-Alman Vakfı tarafından düzenlenen 15. Türk-Alman Gazetecilik Seminerinin 18 Mayıs tarihli oturumunda, “İnternette Gazetecilik Kalitesi: Uygulamadan Örnekler” konulu bildiri sunumu.

 

-          21-25 Mayıs 2001 tarihleri arasında düzenlenen, Cumhuriyetin Yüzüncü Yıldönümü Temel Hedefler ve Çözüm Önerileri konulu IV. Türkiye Sorunlara Çözüm Konferansı’nın 22 Mayıs tarihli oturumunda bildiri sunumu.

 

-          MOTİF Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 12-14 Aralık 2002 tarihleri arasında düzenlenen Halk Kültürünün Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu’nun 12 Aralık tarihli oturumunda “Uluslararası haber sürecinde kültürel öğeler ve değerler” adlı bildirinin sunumu.

 

-          Konrad Adenauer Vakfı tarafından 12-14 Mayıs 2005 tarihleri arasında düzenlenen ‘19. Alman-Türk Gazeteciler Semineri: Rekabet ve Medya’ konulu seminerde “Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi” konulu bildirinin sunumu.

 

 

-          Almanya Dış İşleri Bakanlığı tarafından 5-6 Kasım 2006 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türk-Alman Medya Diyalogu: Siyaset ve Medya-Gazeteciler ve Medya Şirketlerinin Sorumluluğu konulu toplantıda, “Medyanın Türk-Alman İlişkilerindeki Sorumluluğu” konulu bildirinin sunumu.